Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

PREAMBLE

De verkoper heeft een marketingruimte voor hem gereserveerd op de site van Saber-Republiek waar de klant zijn producten op afstand via internet kan kopen. Deze ruimte is voor de klant online toegankelijk via de site, 24 uur per dag, 7 dagen per week en het hele jaar door, behalve bij onderhoudswerkzaamheden.

ARTIKEL 1 – Zelfstandigheid

Deze site is eigendom van Edouard Ruol. Hij werkt als auto-ondernemer.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 12 rue Saint-Jean, 02200, Chacrise, Frankrijk.
SIRET : 889 557 211 00014

Website host: Vultr, servers in Parijs
Website van de host: https://www.vultr.com/

Saber Republiek klantenondersteuning is 6 dagen per week beschikbaar via e-mail op: contact@saber-republiek.com

ARTIKEL 2 – DOEL

Deze voorwaarden regelen de verkoop van zwaarden en aanverwante producten.

ARTIKEL 3 – TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN

De aldus gepresenteerde algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van Edouard Ruol in zijn online shop via de website https://saber-republiek.com Om de voorwaarden van zijn bestelling te kennen, kan de klant op elk moment, zelfs vóór het plaatsen van een bestelling, klikken op “algemene verkoopvoorwaarden”.

Het plaatsen van een bestelling impliceert de volledige en onbeperkte aanvaarding door de klant van de verschillende clausules in deze AV.

De door Edouard Ruol gepresenteerde aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor particuliere klanten, d.w.z. dat hij handelt voor doeleinden die niet onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije activiteit vallen.

De klant verklaart, alvorens zijn bestelling te valideren, dat hij deze Algemene Verkoopvoorwaarden heeft aanvaard en dat hij er dus volledig mee instemt.

ARTIKEL 4 – BESTELPROCEDURE

Alle voorwaarden worden uitgevoerd op de website https://saber-republiek.com

De klant bouwt een mandje op door het aantal producten te kiezen dat hij wil hebben. Een samenvatting van alle artikelen in het mandje wordt weergegeven voordat het mandje wordt gevalideerd. De klant kan in dit stadium de geselecteerde producten controleren, wijzigen en verwijderen. Zodra de selectie is gemaakt, valideert de klant het mandje door te klikken op de knop
“Betaling”. Elke bestelling die niet is gevalideerd, kan niet worden gehonoreerd. Het simpele feit dat een product aan het mandje is toegevoegd, betekent niet dat de bestelling is gevalideerd. Na validatie kiest de klant vervolgens zijn betaalmethode.

Na aanvaarding van de AV worden de bestellingen definitief wanneer zij worden gevalideerd door de betaling van de producten.

Een factuur wordt opgemaakt en naar het e-mailadres van de klant gestuurd wanneer de bestelling wordt verzonden. Een orderbevestiging wordt onmiddellijk na betaling per e-mail verzonden.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet nr. 80336 van 12 mei 1980, gewijzigd op 13 mei 1980, betreffende het eigendomsvoorbehoud, behoudt de vennootschap de volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom, kosten en belastingen inbegrepen.

De klant wordt eigenaar van en verantwoordelijk voor de artikelen bij levering, waarbij de overdracht van het bezit gelijkstaat aan de overdracht van het risico.

Tenzij de klant het tegendeel bewijst, gelden de automatische registratiesystemen van het terrein en de door de verkoper gereserveerde zone als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de verkoopovereenkomst.

De verkoper behoudt zich het recht voor de algemene verkoopvoorwaarden te allen tijde aan te passen of te wijzigen. In geval van wijziging zijn de algemene verkoopvoorwaarden die gelden op de dag van de bestelling van toepassing op elke bestelling. De klant wordt dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

ARTIKEL 5 – PRODUCT – BESCHIKBAARHEID VAN HET PRODUCT, BETALINGSWIJZEN EN PRIJS

A – PRODUCTEN

De aangeboden producten zijn die welke op de website https://saber-republiek.com staan, zolang de voorraad strekt. De winkel behoudt zich het recht voor het assortiment te allen tijde te wijzigen. Elk product wordt op de website gepresenteerd in de vorm van een beschrijving van de belangrijkste technische kenmerken (capaciteit, gebruik, samenstelling, enz.). De foto’s zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden de verkoper niet. De verkoop van de op de website https://saber-republiek.com gepresenteerde producten is bedoeld voor alle
kopers die wonen in landen die de invoer van deze producten op hun grondgebied volledig toestaan.

A – Beschikbaarheid van producten/validering van het aanbod

De op de site vermelde productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar en beschikbaar zijn (aanwezigheid van de knop “Kopen”). Een product dat niet meer beschikbaar is, wordt als zodanig aangeduid. Er wordt evenwel gepreciseerd dat het enkele feit dat een product aan het winkelwagentje wordt toegevoegd, niet betekent dat de bestelling wordt gevalideerd. Met andere woorden, het product kan onbeschikbaar worden tussen het moment van toevoeging aan het winkelmandje en de validatie van de bestelling door de klant.

B – Betalingswijzen

Klanten kunnen met een creditcard betalen.

Bankkaarten: kaarten met het CB-, VISA- of MASTERCARD-symbool worden geaccepteerd.

De koper selecteert de producten die hij wenst te bestellen in het “mandje”, wijzigt indien nodig (hoeveelheden, referenties…), controleert het leveringsadres of voert een nieuw adres in. Vervolgens worden de verzendkosten berekend en aan de koper voorgelegd, evenals de naam van de vervoerder. De koper kiest dan de betalingswijze van zijn keuze. De volgende stap is het controleren van alle informatie, het lezen en accepteren van deze algemene verkoopvoorwaarden door het betreffende vakje aan te vinken, en vervolgens de bestelling te valideren door te klikken op de knop “Mijn bestelling bevestigen”.
“. Ten slotte wordt de koper omgeleid naar de speciale beveiligde interface om zijn persoonlijke creditcardgegevens in alle veiligheid in te voeren.

Als de betaling wordt aanvaard, wordt de bestelling geregistreerd en komt het contract definitief tot stand. De betaling is onherroepelijk. In geval van frauduleus gebruik van zijn persoonlijke kredietkaart kan de koper de annulering van de betaling per kaart eisen; de betaalde bedragen zullen dan worden teruggestort of terugbetaald.

Een bankkaarthouder is niet aansprakelijk indien bewezen is dat de betwiste betaling frauduleus, op afstand en zonder fysiek gebruik van de kaart is verricht. Om terugbetaling van het frauduleuze debet en de eventuele bankkosten van de transactie te verkrijgen, moet de kaarthouder het debet schriftelijk bij zijn of haar bank betwisten binnen 70 dagen na de transactie, of zelfs 120 dagen als het contract tussen de kaarthouder en zijn of haar bank daarin voorziet. De gedebiteerde bedragen worden door de bank terugbetaald binnen ten hoogste één maand na ontvangst van het schriftelijk bezwaar van de houder. Aan de houder kunnen geen kosten voor de teruggave van de bedragen in rekening worden gebracht.

Als de koper contact wil opnemen met de winkel, kan hij dat doen per e-mail op het volgende adres: contact@saber-republiek.com

C – Prijzen

De getoonde prijzen zijn gekozen naar goeddunken van de winkelier.

De prijs op de site is inclusief transportkosten.

De beheerder behoudt zich het recht voor zijn verkoopprijzen te wijzigen, maar het product wordt gefactureerd op basis van de prijslijst die geldt op het moment van de validatie van de bestelling en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

De manager is betrokken bij het organiseren van promotieacties in verschillende vormen, die regelmatig onder de aandacht van de klanten worden gebracht en die op de website worden geplaatst: https: //saber-republiek.com

D – Veiligheid van de transacties

Om de veiligheid van transacties op het internet te optimaliseren, gebruikt de site een online betalingssysteem dat alle middelen inzet om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de in het kader van een online betaling doorgegeven gegevens te waarborgen. Er wordt gespecificeerd dat de beheerder geen bankgegevens op zijn servers opslaat.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSTERMIJN

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121.21 van de consumentenwet, beschikt u over een termijn van veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder dat u uw redenen hoeft te rechtvaardigen of boetes hoeft te betalen.
Retourzendingen moeten in originele staat en compleet zijn (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing). In deze context bent u verantwoordelijk. Eventuele schade aan het product kan een reden zijn om geen gebruik te maken van het herroepingsrecht.

De klant is verantwoordelijk voor de kosten van terugzending.

Als u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht, zal het bedrijf de betaalde bedragen binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van uw verzoek terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als dat waarmee de bestelling is betaald.

UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.121-21-8 van de consumentenwet is het herroepingsrecht niet van toepassing op :

– De levering van diensten die volledig zijn uitgevoerd vóór het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen nadat de consument vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd en uitdrukkelijk heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
– De levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen.
– De levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd.
– De levering van goederen die snel kunnen bederven of aflopen.
– De levering van goederen die na levering door de consument zijn ontzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden.
– De levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere artikelen;
– De levering van alcoholhoudende dranken waarvan de levering meer dan dertig dagen wordt uitgesteld en waarvan de bij het sluiten van de overeenkomst overeengekomen waarde afhangt van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft.
– De levering van audio- of video-opnamen of computersoftware wanneer deze na levering door de consument zijn ontzegeld.
– De levering van een krant, tijdschrift of magazine, met uitzondering van abonnementen op deze publicaties.
– Transacties afgesloten op een openbare veiling.
– De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd en waarvan de uitvoering is begonnen nadat de consument vooraf zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven en uitdrukkelijk heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.

ARTIKEL 7 – LEVERING

Na ontvangst van de betaling van de bestelling begint het bedrijf met de levering. De levering van de bestelde artikelen vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. De door de klant verstrekte leveringsinformatie is bindend. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een fout of gebrek aan informatie die leidt tot een niet-levering.

In het geval van een retourzending wegens een onvolledig adres, heeft de klant de keuze om ofwel het adres te wijzigen en de goederen opnieuw te laten verzenden op kosten van de klant, ofwel de bestelling terugbetaald te krijgen met aftrek van de oorspronkelijke verzendkosten. De prijs van de verzending hangt af van het land waar de klant zich bevindt.

De levertijd die van toepassing is, is de levertijd die wordt aangegeven wanneer de bestelling wordt geplaatst.

In geval van vertraging in de verzending wordt u een e-mail gestuurd om u te informeren over de eventuele gevolgen voor de aan u opgegeven levertijd.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen heeft u in geval van vertraging van de levering de mogelijkheid om de bestelling te annuleren onder de voorwaarden van artikel L 138-2 van het consumentenwetboek. Indien u het product in de tussentijd ontvangt, zullen wij overgaan tot terugbetaling aan u en de verzendkosten volgens de voorwaarden van artikel L 138-3 van het consumentenwetboek.

In het geval van levering door een vervoerder kan de beheerder niet verantwoordelijk worden gesteld voor een vertraging in de levering die uitsluitend te wijten is aan de onbeschikbaarheid van de klant na meerdere voorgestelde afspraken.

In geval van levering door een vervoerder is het de verantwoordelijkheid van de klant om de inhoud van het pakket bij ontvangst te controleren en eventuele voorbehouden kenbaar te maken.

ARTIKEL 8 – GARANTIE

Alle geleverde producten genieten de wettelijke garantie van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In geval van niet-conformiteit van een verkocht product, of verborgen gebreken, kan het worden teruggestuurd naar de beheerder, die het zal terugnemen, ruilen of terugbetalen. Alle claims, verzoeken om ruiling of restitutie moeten binnen 14 dagen na levering per e-mail worden ingediend bij contact@saber-republiek.com
De producten moeten ons worden teruggestuurd in de staat waarin u ze hebt ontvangen, met alle elementen (accessoires, verpakking, gebruiksaanwijzing, enz.). Verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

De bepalingen van dit artikel beletten de klant niet gebruik te maken van het in artikel 6 bedoelde herroepingsrecht.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

De aangeboden producten voldoen aan de huidige Franse wetgeving. De auto-ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij de plaatselijke autoriteiten de mogelijkheden na te gaan voor de invoer of het gebruik van de producten die de klant overweegt te bestellen.

Bovendien kan de onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een verkeerd gebruik van het gekochte product.

Ten slotte kan de auto-entreprise niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van internet, met name een dienstonderbreking, een inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen.

ARTIKEL 10 – RECHT DAT VAN TOEPASSING IS IN GEVAL VAN EEN GESCHIL

De taal van dit contract is het Frans. Deze verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.

ARTIKEL 11 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de site https://saber-republiek.com.com zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van de auto-ondernemer. Niemand mag elementen van de site reproduceren, exploiteren, opnieuw uitzenden of op welke manier dan ook gebruiken, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu gaat om software, beeld of geluid. Elke eenvoudige link of hypertext link is ten strengste verboden.

ARTIKEL 12 – PERSOONSGEGEVENS – RGPD

De klant wordt geïnformeerd dat de auto-entreprise de verwerking van persoonsgegevens uitvoert om de bestellingen te beheren, de facturatie en eventuele klachten te verzekeren, alsook om de diensten en informatie die wij u toesturen te verbeteren. De auto-entreprise herinnert aan haar verbintenis om nauwgezet de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende “gegevensverwerking, bestanden en vrijheden” en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven. De auto-entreprise verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de klant optimaal te beschermen overeenkomstig de Franse wet nr. 78-87 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, alsook de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 tot wijziging ervan, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, en de verordening van de Commissie nr. 2006/679 (RGPD). De zelfstandige onderneming past organisatorische, technische, softwarematige en fysieke digitale beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang.

Het zelfstandige bedrijf moet de klant om een aantal persoonlijke gegevens vragen. Deze gegevens worden verzameld door middel van een formulier en door het gebruik van cookies. Sommige gegevens zijn verplicht en zijn gemarkeerd met een asterisk.

De gegevens betreffende het betaalmiddel (met name het nummer van de bankkaart) worden niet door de zelfstandige maar door zijn dienstverlener verwerkt of verzameld. De persoonlijke informatie die bij een bezoek aan de site wordt verstrekt, is strikt vertrouwelijk.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door de hostingprovider van Vultr, wiens servers zich in Frankrijk bevinden, zo lang als nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden.

De hosting provider heeft een voldoende beschermingsniveau met betrekking tot de Europese regelgeving, waardoor de overdracht van persoonsgegevens naar zijn servers mogelijk is. Deze laatste past de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de doorgifte van persoonsgegevens toe, alsmede de normen ISO27018 en 27701.15.

De klant heeft het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen persoonlijke informatie en gegevens die hem/haar betreffen, rechtstreeks op de website.

ARTIKEL 13 – ARCHIVERING / BEWIJSMATERIAAL

De auto-entreprise archiveert de bestelbonnen en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt overeenkomstig de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 14 – OVERMACHT

De auto-ondernemer is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn contractuele verplichtingen in geval van overmacht of toeval, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rampen, brand, interne of externe stakingen, interne of externe storingen of defecten, en in het algemeen elke gebeurtenis die de goede uitvoering van bestellingen niet toelaat.

ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse nationale recht, onverminderd de regels die van toepassing zijn op het consumentenrecht.

In geval van moeilijkheden met betrekking tot de interpretatie, de geldigheid of de toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen de partijen in de mate van het mogelijke trachten hun geschil in der minne op te lossen overeenkomstig de artikelen L611-1 tot en met L641-1 en R612-1 tot en met R612-2 van de consumentenwet, met dien verstande dat het streven naar een minnelijke oplossing de termijnen voor het instellen van een rechtsvordering niet zal stuiten. In dit verband wordt de klant geïnformeerd over de mogelijkheid om in geval van een geschil een beroep te doen op een conventionele bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve methode van geschillenbeslechting.